Kort innledning

Oppslagsord – skrivemåte

En kan velge å skrive mest mulig lyd-rett, men her er (oftest) valgt en tilnærma «normal» skrivemåte. Eks.: gjenne (gjerne) – mange ville foretrekke jenne. For sikkerhets skyld er noen ord oppført med flere varianter i oppslaget. Eks.: gjurde = snøre, stramme – også oppført som jule som er nær uttala. Mange ord har mer enn en variant. (Eks. skaug / skau). Ofte er det da ført inn mer enn ett oppslag.

Uttale og bøyningsformer.
For å begrense mengda med oppslag, er oftest ord som har y i «normalspråket» bare ført opp med den «normalformen», mens uttala bare er ført med i. Av samme grunn er mengda med bøyningsvarianter begrensa. Eks.: En kan både høre jentune, jentun og jentene. I de tilfella er bare ført inn jentune. Det betyr ikke at disse formene er de «offisielle» eller eneste riktige.

Lydskrift.

Lydskrifta er «heimelaga», den følger i det meste prinsippa i internasjonal lydskrift, men legg særlig merke til at o, u og å er brukt som i normalt norsk skriftspråk.

Trykk markeres med ‘ eller ‘‘ framom den trykksterke stavelsen – ‘ brukes når et ord har «énstavings» tonefall, som bøndar /’bønar/. ‘‘ brukes når et ord har «tostavings» tonefall, som bønnar /’’bønar/ eller bønnur /’’bønur/.

Lang vokal markeres med : , eks banar /’’ba:nar/. Kort vokal markeres ikke som i skriftspråket med dobbel-konsonant, derfor f. eks. bannar /’’banar/.

Lydskrifttegn.

De fleste av lydskrifttegna er «vanlige» bokstaver. Derfor kommer her en tabell som bare forklarer de spesielle tegna:

Som i: Med lydskrift
â Kj-lyden kjøtt /âøt/
ê Sj-lyden Skigard(e) /»êi:ga:ã(ë)/
ë Svak e kjørke /’âørkë/
ã Tjukk l sol, gard /so:ã/,/ga:ã/
ô Retrofleks n ørn /ø:ô/
õ Retrofleks t ørte /’øõ/
ñ Ng-lyden synge ‘/siñë/

Bruker du PDF-fila, vises disse tegna riktig. Bruker du Excel, må du installere skrifttypen A fonetisk på PCen.

For PDF: Tverrdalsmålet – ordsamling (internettutgave 2016, mai)

For Excel : Tverrdalsmålet – ordsamling (2016, mai)

Halvor Kvisle er tilgjengelig på hal-kvi@online.no, Facebook og 91761333.